Valná hromada již po stodvacatéčtvrté (2017)

Ano, tolik let již uplyne letos od založení našeho Spolku. Klubovna Spolku, kde se valná hromada 15. března 2017 uskutečnila, byla obsazena do posledního místa.

Zhodnocena a oceněna byla rozsáhlá činnost  všech oddílů Spolku, počínaje pěšími turisty, kteří mají špičkový program pro seniory, přes všestrannou turistickou aktivitu oddílu cykloturistiky až po činnost všech tří dětských oddílů. Zvlášť oceněna byla činnost značkařů, především za jejich práci pro celou turistickou veřejnost. Poděkováno bylo všem organizátorům akcí, kteří nezištně poskytují svůj volný čas pro druhé.

V oblasti ekonomické nebyl splněn požadavek minulé valné hromady a to aby výbor zajistil vyrovnaný rozpočet. Opět byl přebytkový. Nicméně bylo konstatováno, že spolek je finančně zajištěn i s potřebnými finančními rezervami. Akce pro veřejnost jsou z volných prostředků Spolků dotovány pouze v případech neočekávaných ztrát, jinak jsou finančně soběstačné. Možnosti získávání grantů jsou plně využívány.

Valná hromada je vždy vhodnou příležitostí k veřejnému ocenění těch, jejichž činnost je zvlášť přínosná pro Spolek nebo turistickou veřejnost. Proto byla předána kytice květů a broušená mísa paní Anně  Lenkové, která téměr 25 let pracovala jako účetní Spolku. Věcným darem byl oceněn i pan Miloš Kůst za jeho celoživotní činnost značkaře pěších turistických tras. Netradičním způsobem byla oceněna i třicetiletá činnost vedoucího dětského oddílu ing. Jaromíra Ďoubala a to uveřejněním celostránkového rozhovoru v časopise Tomík, vydávaném Asociací turistických oddílů mládeže České republiky.

Nezapomnělo se i na květiny pro členky, které oslavily kulaté narozeniny. Nejstarší čestné člence spolku paní Věře Miškovské byly předány květiny k jejím devadesátým pátým narozeninám u ní doma zástupci výboru.

Kromě běžných formalit patřících k valné hromadě, jako je schválení usnesení, bylo všem přítomným na závěr popřáno pevné zdraví, které je potřebné k turistickým aktivitám v letošním roce, i přání, aby se všichni opět za rok sešli na valné hromadě.

Jaroslav Liberský