Stříbrná stezka v Kutné Hoře.

Naučná stezka po stopách hornické činnosti na Kutnohorsku.

Kutná Hora má slavnou hornickou minulost, která nebyla donedávna dostatečně presentována. Z tohoto důvodu vznikla naučná stezka, jejímž cílem je seznámit širší veřejnost nejen s pozůstatky po staleté těžební činnosti, která přispěla největší měrou k bohatství města, ale taaké s historií hornické činnosti v Kutné Hoře a jejím okolí.

Celá trasa naučné stezky má délku 23,5 km a je rozdělena do dvou samostatných okruhů – jižního a severního. Toto řešení bylo zvoleno vzhledem k poměrně značné rozloze a protažení kutnohorského rudního revíru v severojižním směru. Okruhy se liší nejen tím, že vedou po odlišných typech rudních pásem (severní po kyzových a jižní po stříbrných), ale i charakterem krajiny. Zatímco podstatná část jižního okruhu prochází malebnými údolími Vrchlice a Bylanky, trasa okruhu severního vede převážně po svazích třech charakteristických kutnohorských vrchů : Kaňku, Sukova a Kuklíku a poskytuje všem návštěvníkům krásné panoramatické výhledy na Kutnou Horu a okolí.

SEVERNÍ OKRUH

stribrna_stezka_severZačíná a končí u restaurace Na Pašince v Kutné Hoře-Kaňku, má 12 zastavení a délku 11,5 km. Při jeho absolvování je možné projít všemi významnými severními rudními pásmy. Nejdéle těžená (až do r.1991) byla pásma Turkaňské a Rejzské (na stříbro bohaté). Dalším mohutným a rozsáhlým kyzovým pásmem je pásmo Staročeské, které zaujímá první místo mezi kutnohorskými pásmy podle množství vytěženého stříbra. Částí Staročeského pásma je i Benátecká žíla, která byla v 16.století vytěžena až do hloubky téměř 450 m. Pozůstatky této činnosti-hornické odvaly-jsou na Kaňku zachovány ve značné míře, a někdy v nich můžeme najít i nově vznikající sekundární minerály arzénu. Dalšími pásmy jsou Gruntecko-hloušecké a Kuklické, které patří k nejdříve dobývaným. Ke geologickým zajímavostem, s nimiž se návštěvník severního okruhu může setkat, patří obnažený příbojový útes křídového moře, který je zároveň významnou paleontologickou lokalitou a přírodní rezervací. Kromě toho může spatřit také pozdně gotický kostel sv. Vavřince na Kaňku a novorománskou baziliku Nanebevzetí panny Marie v Gruntě, kterou dal postavit světoznámý český houslista Jan Kubelík. K světským stavebním památkám severního okruhu patří kromě starých domů v obci Kaňk také památník hornických bouří, který dal na vrcholu Kaňku vybudovat hrabě Chotek.

Seznam zastávek

 1. Památník hornických bouří na západním vrcholu Kaňkovských vrchů
 2. Propadlina v sedle mezi Kaňkovskými vrchy v jižní části Turkaňského pásma
 3. Státní přírodní rezervace „Na vrších“ (starý název – dnes jde o národní přírodní památku Kaňk)
 4. Halda šachty Magda v s. části Rejzského pásma a lomy v migmatitech malínské skupiny
 5. Charakter území nad severní částí Turkaňského pásma
 6. Brána bývalého závodu Rudné doly Kutná Hora
 7. Kostel sv. Vavřince a památné domy v Kaňku
 8. Bývalá šachta Panská jáma na Benátecké žíle
 9. Halda starého dolu Kuntery na Hlavní žíle Staročeského pásma
 10. Halda starého dolu Fráty na Hlavní žíle Staročeského pásma
 11. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, Gruntecko-hloušecké pásmo a struskové odvaly
 12. Haldy a pinky v severovýchodní části Kuklického pásma

 

JIŽNÍ OKRUH

stribrna_stezka_jihZačíná a končí na Palackého náměstí, má 14 zastávek a délku 12 km. Jeho první polovina je vedena údolím Vrchlice až k hrázi Velkého rybníka. Při procházení okruhu se návštěvník může seznámit s nejstarší částí rudního revíru, v níž se stříbro těžilo již od 13. Století. Bude se pohybovat v prostoru slavného Oselského pásma, na kterém se pracovalo po celé 14. Století, až do husitských bouří, a po částečné obnově dolů až do poloviny 16. Století. Další významné stříbrné rudní pásmo jižní části revíru je pásmo Roveňské. V údolí Vrchlice se nacházejí pozůstatky jak hornické tak hutnické činnosti-struskové odvaly. Tyto jsou památkou na činnost tzv. královských hutí, do kterých byla koncem 16. Století koncentrována hutnická výroba. Ta probíhala i v údolí Bylanky, kde stálo v minulosti nejméně pět hutí. Vedle geologických a ložiskových poznatků může návštěvník získat i informace o mineralogii a petrologii. Ve Vyšatově lomu se těžily druhohorní vápnité pískovce, hlavní stavební materiál Kutné Hory. Z podobných hornin byly postaveny i známé kutnohorské sakrální stavby – monumentální chrám sv.Barbory a kostel sv. Trojice. Jedno ze zastavení jižního okruhu je u areálu Archeologického ústavu ČSAV v Bylanech, které představují jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit u nás.

Seznam zastávek

 1. Štola sv. Jiří na Oselském pásmu
 2. Halda dolu Mladá Kralice na Roveňském pásmu
 3. Vyhlídka na chrám sv. Barbory
 4. Struskové odvaly v údolí Vrchlice
 5. Kamenolom před Vrbovým mlýnem
 6. Štola sv. Antonína Paduánského
 7. Poličanská štola
 8. Mlýn Cimburk
 9. Velký rybník
 10. Bylany – osada z mladší doby kamenné
 11. Struskové odvaly v Markovičkách
 12. Štola u Bylanky (Maurské žíly)
 13. Haldy dolu Hutrejtéře – jižní část Oselského pásma
 14. Vyšatův lom (Vyšatova skála)